Verfrissende inspiratie

Ongetwijfeld wil jij ook bijdragen aan een mooie sportomgeving. Maar waar kun je beginnen zonder meteen ontdekt te worden als vaste vrijwilliger? Met NKS kun jij jouw bijdrage doen, op thema's die jij belangrijk vindt en in de tijd die jij beschikbaar hebt. Meld je aan en je krijgt op dit zeer dynamische platform een eigen pagina waar je alle activiteiten op jouw sportvereniging(en) en die van je kinderen kunt volgen. Veel plezier met bijdragen aan je sportvereniging.

Nieuwe Kansen Sport | Postbus 1018 | 5140 CA Waalwijk
 06 - 4111 8327 | info@nieuwekansensport.nl

Thema's

Bestuurlijke Vernieuwing

Bestuurlijke Vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing is voor Nieuwe Kansen Sport geen doel. Het is wel een onderwerp van grote waarde om de vele uitdagingen in de sport aan te gaan. Sportverenigingen en hun bestuurders staan (terecht?) voor het in stand houden van wat er is. Trainingen organiseren, deelname aan de competitie regelen, financiën op orde houden, recreatieve sporters voldoende faciliteiten geven, etc.

 

Er is niet veel ruimte om in te gaan op al die vragen uit de samenleving. Steeds meer specifieke doelgroepen willen op een andere manier sporten dan standaard. Organisaties uit de regio willen de sport gebruiken als middel voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

   

Bestuurlijke vernieuwing is een manier om een sportorganisatie slagvaardiger te maken. Kern is: opnieuw kijken naar wat de leden willen, meer oog voor wat de samenleving vraagt, leden aan de basis van veranderingen en het bestuur meer in een faciliterende rol.

 

Aandachtsgebieden ( KANSEN ! ) bestuurlijke vernieuwing

Beslissingen laag in de organisatie, vrijwilligersbeleid 21e eeuw, aanvullingen op de ALV (of willen we niet echt dat de leden meebeslissen), visie op de sportvereniging: voor wie zijn we er, is de voorzitter eindverantwoordelijk of zijn alle leden individueel verantwoordelijk voor de club en hoe doen we dat, nieuwe communicatiekanalen: hoe snel bereik jij 93% van alle leden als er iets te vieren of te waarschuwen is, zullen we weer een keer een verkiezing houden voor een bestuursfunctie, nieuwe organisatiemodellen.  

     

Hoe draagt NKS bij?

We beginnen met inspiratie en mooie voorbeelden van sportverenigingen die al een omslag hebben gemaakt. Er gaat in 2015 een tweede e-book komen na de eerste die op deze website te downloaden is (e-book 'Opnieuw Verenigen').

   

Naar wie zijn we op zoek?

Sportverenigingen
Heb jij op jouw sportvereniging een vernieuwing op bestuurlijk vlak doorgevoerd? Al is het maar de functie van penningmeester in drieën gesplitst of toehoorders bij de bestuursvergadering toegelaten. Laat het ons weten en samen inspireren we andere verenigingen om ook vernieuwing in gang te zetten.

     

Organisatieadviseurs
Heb jij ervaring in bestuurlijke vernieuwing? In het bedrijfsleven, bij de overheid of in het begeleiden van sportverenigingen? Of heb je interesse om ervaring op te doen? We sparren graag over dit onderwerp! Neem contact op!  

Juridische zaken

Juridische zaken

   

Multicultureel

Multicultureel

Nederland vergrijst, ontgroent en is kleurrijk. Nederland heeft een multiculturele samenleving en daar is de Nederlandse sportwereld nog niet goed op ingesteld. Verbaast je dat? In vele sportverenigingen heerst nog de traditionele Nederlandse cultuur van de wedstrijdsport. Om aan te sluiten bij de wensen van bevolkingsgroepen met een andere culturele achtergrond, zal een deel van het sportaanbod en sportbeleving zich gaan ontwikkelen naar plezier en laagdrempelig deelnemen.

Voor grote groepen jongeren in Nederland die vanuit de cultuur van hun allochtone ouders zijn opgegroeid, gaat sport net als voor ieder ander over plezier, gezondheid, lekker in je vel zitten, uitdaging en naar een doel toewerken. Maar er zijn ook verschillen. Niet alle culturen vinden competitie belangrijk, we sporten eigenlijk altijd graag samen met mensen uit onze eigen cultuur en dan kan de stap naar een Nederlandse sportvereniging groot zijn. De oplossing ligt in het in contact zijn met je doelgroep, vragen wat zij belangrijk vinden en het sportaanbod daarop aansluiten.

De toekomst van de sportvereniging ligt in het aanbieden van een steeds diverser aanbod dat samen met doelgroepen wordt samengesteld. Een consequentie is, dat de sportvereniging een heel klein beetje multicultureel zal worden. Zonder verandering geen vereniging. Broodje halalvlees in de kantine te verkrijgen, dat is te doen toch?  

     

Hoe draagt NKS bij?
We hebben trainingen, cursussen en draaiboeken voor bijeenkomsten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen en in actie te komen. Op de sportvereniging met de leden, commissies en bestuur. Of zullen we meteen het gesprek in de buurt aangaan? En met de gemeente spreken om de activiteiten die in de club worden opgepakt te stroomlijnen met gemeentelijk beleid?

  

Naar wie zijn we op zoek?
Nieuwe Kansen Sport is op zoek naar iedereen die weet of aanvoelt dat er kansen blijven liggen in zijn gemeente, op de sportclub of in de buurt om sport als krachtig middel in te zetten voor sociale integratie en sportstimulering.  

Accommodatie

Accommodatie

Sportaccommodaties zijn onderwerp van menig gesprek in de sportvereniging en ook bij gemeentelijke instanties. Sportaccommodaties maken een groot deel uit van de begroting Sport van de gemeente en ook van de begroting van de sportvereniging. Logisch dat deze twee partijen regelmatig en steeds vaker in gesprek zijn over belastingen, onderhoudskosten, exploitatie, nieuwbouw, renovatie en verbouwing. Vaak in combinatie met veiligheid, energiegebruik, multifunctionele inzet en kwaliteit. Het is voor een bestuur van een sportvereniging lastig om een goede lijn te houden bij het managen van de soms tegenstrijdige belangen waarbij de gemeente ook nog haar eigen afwegingen maakt.

    

Een greep uit de aandachtsgebieden bij sportaccommodaties:
Privatisering - Verplaatsing - Juridische kwesties - Onderhoud - Subsidiecontracten - Nieuwbouw - Beheer en exploitatie - Belastingzaken - Gemeentelijke heffingen - WOZ Waardevaststelling - Verbouwing - Energie - Meerjarenbegroting.

  

Hoe draagt NKS bij?

Ervaringsdeskundigen
We brengen matches tot stand waarbij mensen met een probleem of uitdaging in de club op het gebied van accommodaties, vragen kunnen stellen aan mensen met ervaringsdeskundigheid. Dit zijn veeal (ex-)sportbestuurders en commissieleden van sportverenigingen die hun ervaring graag delen.

Professioneel advies en begeleiding
We spelen vragen van sportverenigingen door naar (onze) deskundige adviseurs die met een helder aanbod en kostenplaatje hun diensten met grote professionaliteit aan sportclubs verlenen.

Ledenactivering
Een deel van het accommodatiebeleid gaat natuurlijk over uitvoerende zaken en een mogelijk tekort aan handjes om veel kosten te besparen door zelfwerkzaamheid. Leden zijn hier op veel verenigingen steeds moeilijker voor te porren. Hoe doorbreek je die impasse?

  

Naar wie zijn wij op zoek?

 • Ervaringsdeskundigen die betrokken zijn (geweest) bij stevige onderwerpen op het gebied van accommodatiebeleid van de sportvereniging, en die deze ervaring willen delen met mensen die nu in de sportvereniging met deze problematieken te maken hebben. Er zal geen groot beroep op je tijd worden gedaan. Vaak is een simpel mailtje of telefoontje voldoende om de ander op het goede spoor te zetten of houden. Doe je mee?
 • Professionals met kennis op het gebied van accommodaties die samen met Nieuwe Kansen Sport hun producten en diensten effectief willen aanbieden aan sportverenigingen. We gaan uit van de bereidheid om met Maatschappelijk Verantwoorde tarieven die dienstverlening bij de sportclubs te brengen. Misschien is jouw product of dienst wel interessant om landelijk uit te rollen! 
 • Leden van clubs die vragen hebben op het gebied van accommodaties en accommodatiebeleid.

Autisme

Autisme

In vrijwel alle takken van sport wordt er gesport door jeugd met autisme. In het voetbal zijn de eerste stappen gezet voor een competitie voor alleen kinderen met autisme. Met mooie eerste resultaten. Maar zover is het nog niet in de meeste andere sporten en het zal er in veel gevallen ook niet van komen. De meeste kinderen met een lichte vorm van autisme sporten mee in de reguliere sportteams bij sportverenigingen.

  

De meeste trainers in de sport hebben weinig kennis van en ervaring met het training geven aan kinderen met autisme. Soms is niet eens duidelijk of een kind een vorm van autisme heeft. Hoe jammer is het dan als een kind zich niet thuis voelt in de sportclub alleen maar omdat er met hem of haar geen rekening wordt gehouden?

  

Een kind met autisme reageert soms anders op prikkels van buitenaf. Wij allemaal als leden van de sportvereniging geven die prikkels. Het zou toch mooi zijn als we allemaal goed weten hoe wij het beste in contact kunnen zijn met al onze medeleden? Zet je in voor een fijne en vertrouwen gevende sportomgeving voor iedereen!

   
Hoe draagt NKS bij?

Promotie ´Autismevriendelijke sportverenigingen´
We helpen graag het gesprek op gang binnen jouw sportvereniging die op weg wil naar meer aandacht voor en rekening houden met kinderen met autisme in de reguliere sporttlessen.

      

Online trainingsmodule
Met een online trainingsmodule ´autisme in de sportvereniging´ brengen we een groepje mensen in actie die aan de slag gaan met kleine opdrachten op het gebied van mensen met elkaar in contact brengen, peilen van de voortgang op autismevriendelijkheid en het als een olievlek laten aangroeien van het aantal mensen in de club dat betrokken raakt bij dit onderwerp. Denk aan bestuurders, commissieleden, ouders van jeugdleden, trainingscoördinatoren, etc. De online trainingsmodule is geen online module voor zelfstudie, maar een actiemodule met praktijkopdrachten en doorlopende begeleiding van deskundigen.

   

Cultuuromslag via bestuurlijke vernieuwing
In dit programma komt per sportvereniging naar boven wat de beste manieren zijn om leden van een sportvereniging te verbinden op een thema en in actie te brengen. Met iedere deelnemende club wordt geinventariseerd hoe het succes van de module autisme ook op andere onderwerpen in de club van toepassing kan zijn. Hieruit kan een cultuuromslag en bestuurlijke vernieuwing ontstaan die geleidelijk vanuit de leden zelf tot stand komt.

  

Met wie komt NKS graag in contact?

We komen graag in contact met mensen met passie voor sport voor kinderen met autisme. Mensen die het verschil willen maken in een sportvereniging. Die mensen willen wij ondersteunen. Hoe dan? We gaan een netwerk van mensen rondom autisme activeren, de onderlinge contacten versterken en één voor één de sportverenigingen in Nederland autismevriendelijk maken.

Ervaringsdeskundigen
We brengen matches tot stand waarbij mensen met de wens om meer te doen voor kinderen met autisme hun vragen kunnen stellen aan mensen met ervaringsdeskundigheid. Dit zijn veelal ervaren trainers en ook ouders van jeugdleden bij sportverenigingen die een verbeterslag in hun club hebben gerealiseerd.

Deskundigen op het gebied van autisme in de sport
NKS wil een landelijk netwerk van deskundigen op het gebied van autisme in de sport creëren om autismevriendelijkheid in sportverenigingen te bevorderen. De deskundigen kunnen worden ingezet voor presentaties, trainingen en begeleiding via de online trainingsmodule van diverse functionarissen en ouders van jeugdleden. Is dat iets voor jou? Wil jij je ervaring in de sport opdoen en delen en daarmee clubs verder helpen? Doe mee.

Leden van sportverenigingen
En verder spreken we graag met ieder lid van een sportclub die vragen heeft op het gebied van autismevriendelijker maken van de sportvereniging.

Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Uiteraard willen we een veilige sportomgeving. Voor onszelf en zeker ook voor onze kinderen. Ouders willen hun kind met een gerust hart naar de club laten gaan, wetende dat hun zoon of dochter in goede handen is.

    
Wat is een veilig sportklimaat?
Veilig sportklimaat omvat zowel fysieke veiligheid als sociale veiligheid. Twee voorbeelden van onderwerpen op het gebied van sociale veiligheid zijn homoacceptatie en sportiviteit & respect. Het voorkomen van zaken als seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag, draagt bij aan een veilige sportomgeving. Voorbeelden van fysieke veiligheid zijn bitjes in de hockeysport, een net rondom de discuswerper met alleen een opening in de richting van het veld, regelmatige controle van toestellen waarmee gesport wordt en een veilige tribune voor toeschouwers.

 

Wat draagt NKS bij?
Onderwerpen op het gebied van fysieke veiligheid worden door deskundigen op het gebied van accommodaties beoordeeld. Onderwerpen op het gebied van sociale veiligheid zijn er op vele gebieden. Vraag naar onze trainingen, bijeenkomsten en cultuurprogramma's op dit gebied. We helpen je graag verder en zetten je graag in actie op weg naar een veiliger sportklimaat.

   

Met wie komen we graag in contact?

 • Professionals met kennis op het gebied van veilig sportklimaat die samen met Nieuwe Kansen Sport hun producten en diensten effectief willen aanbieden aan sportverenigingen. We gaan uit van de bereidheid om met Maatschappelijk Verantwoorde tarieven die dienstverlening bij de sportclubs te brengen. Misschien is jouw product of dienst wel interessant om landelijk uit te rollen! 
 • Ervaringsdeskundigen die betrokken zijn (geweest) bij onderwerpen op het gebied van sociale veiligheid van de sportvereniging en die deze ervaring willen delen met mensen die nu in de sportvereniging met deze problematieken te maken hebben. Er zal geen groot beroep op je tijd worden gedaan. Vaak is een simpel mailtje of telefoontje voldoende om de ander op het goede spoor te zetten of houden. Doe je mee?

 • Leden van clubs die vragen hebben op het gebied van veilig sportklimaat.

   

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Zoals sportverenigingen een hoeksteen van de samenleving zijn, zo zijn vrijwilligers de hoeksteen van de sportvereniging. Er zijn sinds mensenheugenis twee hoofdmotieven voor vrijwilligers:

 • zij die bij de groep willen horen (sociaal)
 • zij die iets willen doen (bijdragen - taakgericht)

Al zeker 25 jaar is er in de sport speciale aandacht voor het aantrekken en behouden van de vrijwilliger. Het woord vrijwilliger bestond voor die tijd niet, omdat het tot die tijd heel normaal was om bij te dragen aan allerlei organisaties in de samenleving. Sinds we door informatieoverload en vele communicatiemiddelen 24/7 beziggehouden worden, is de aandacht voor de sportvereniging wat weggezakt. En dat mag de sportvereniging zichzelf helemaal aanrekenen.

   

We hebben allemaal nog steeds 24 uur in een dag zitten. Echter, onze todo-lijstjes zijn elke dag gevuld met 25 uur aan activiteiten. De niet uitdagende, boeiende, energiegevende activiteiten vallen elke dag af. De meeste sportverenigingen hebben zich in de afgelopen jaren niet weten aan te passen aan die agendaconcurrentiestrijd.

   

DE vrijwilliger bestaat niet meer en de verschillen worden steeds groter. Voor sociale activiteiten kun je uit veel meer ontmoetingsmogelijkheden kiezen en als je taakgericht iets wilt bijdragen aan de samenleving, dan is de sportvereniging één van de zeer vele opties geworden. Tegelijkertijd zijn er twee drijfveren voor vrijwilligers bijgekomen (naast sociaal en taakgericht):

 • zij die de sportvereniging zien als springplank naar een andere maatschappelijke positie, dus om zich te bekwamen
 • zij die de sportvereniging zien als plek om hun elders opgedane kennis en ervaring in te zetten, dus om hun kwaliteiten ook in de sport te benutten   


Vrijwilligers laten steeds duidelijker hun motieven zien en meewegen als zij zich willen inzetten voor hun club. Dit betekent dat naast behoud en werving van een groep vrijwilligers als geheel, de sportvereniging een grote uitdaging heeft om al die persoonlijke motieven en manieren van bijdragen tot een werkend geheel te maken. De oplossing zit in ieder geval deels in elkaar opnieuw vinden en in samenspraak de doelen en ook de weg ernaartoe vast te stellen. De tijd dat een vrijwilliger zich nuttig voelde als hij een door anderen verzonnen actie een hele dag mocht uitvoeren, is definitief voorbij. Die vrijwilligers zijn een uitstervend ras.

  

Hoe draagt NKS bij?
Het onderwerp vrijwilligers ligt heel dicht bij Bestuurlijke Vernieuwing. Nieuwe wegen moeten gevonden worden om de sportvereniging met vrijwilligers als basis van haar bestaansrecht in leven te houden. Commercialisering van de amateursport is echt geen haalbare route, ons sportlandschap zal ernstig gaan verschralen, omdat we de gezonde traditie zoals in andere landen waar de amateursport verbonden is aan de buurt of aan het onderwijs, niet kennen. Nieuwe Kansen Sport is actief met onderzoek, trainingen, inspiratiesessies en verandertrajecten in de sport om bij te dragen aan het gezond maken en houden van sportverenigingen.  

   

Naar wie zijn we op zoek?
Net zoals bij het thema Bestuurlijke vernieuwing zijn we op zoek naar:

 • deskundigen op het gebied van organisatieontwikkeling
 • ervaringsdeskundigen met een visie op de sportvereniging van de toekomst
 • succesverhalen over het binnenhalen en binnenhouden van vrijwilligers

Laat jouw ervaring horen en bijdragen om met elkaar alle sportverenigingen in Nederland sterker en mooier te maken. 

Doelgroepen

beleid

Doelgroepenbeleid

Het succes van een sportvereniging hangt van veel factoren af. Een ervan is het inspelen op behoeften van doelgroepen in de samenleving. En dat begint al op de club. Hoe houd je leden langer verbonden aan de vereniging, ook als zij door levensfase of leeftijd niet of veel minder aan sporten toekomen? Velen zullen hun lidmaatschap opzeggen als er geen aangepast of geheel ander 'verenigingsaanbod' wordt gedaan. Doelgroepenbeleid begint bij je eigen leden!

   

Aandachtsgebieden doelgroepenbeleid
In het huidige ledenbestand zitten allerlei doelgroepen waar in het algemeen weinig aandacht aan wordt besteed. Pupillen die het niet (meer) naar hun zin hebben, pubers die stoppen met sporten, leden die door langdurige blessures hun lidmaatschap opzeggen, oudere leden voor wie het sportaanbod niet meer geschikt is.

Tegelijkertijd bieden maatschappelijke ontwikkelingen de kans om de deuren van de sportvereniging open te zetten voor mensen die nu nog om vele redenen weinig bewegen. Voor mensen die met meer bewegen beter in hun vel komen te zitten. Voor mensen voor wie de stap naar de sportvereniging net te groot is om zelf te zetten.  

 

Hoe draagt NKS bij?

De NKS ondersteunt iedereen die zich verbonden voelt met een doelgroep en werk wil maken van passend sportaanbod bij een sportvereniging in zijn gemeente. We kunnen op allerlei manieren bijdragen zoals in de vorm van een inspiratiegesprek, het mobiliseren van betrokkenen in een regio tot het gezamenlijk werven van fondsen om met een stevige start een vernieuwing te kunnen borgen.  

             

Met wie komt NKS graag in contact?

Nieuwe Kansen Sport komt graag in contact met iedereen die het verschil wil maken en de sport breder geschikt wil maken voor iedereen die wil sporten. Of je nu wel of niet lid bent van een sportvereniging, of je in het bestuur zit, gewoon lid bent of misschien alleen deskundige, de programma's van Nieuwe Kansen Sport openen deuren van de sportvereniging. Denk aan: 

 • Lokaal belangenbehartigers, sportaanbieders en doelgroepers met elkaar in contact brengen.
 • Deskundigen en sporttrainers kennis laten uitwisselen voor het aanpassen van trainingen voor doelgroepers, waar mogelijk in de lessen met valide sporters.
 • Bestuurders, commissieleden, gewone leden en ouders van jeugdleden in actie zetten om actief een 'cultuurprogramma' te doorlopen met kernwoorden: communicatie, voorbeeldgedrag en wat kunnen we wel. 

   

Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring is niet meer weg te denken uit de sport. Voor de ene vereniging een mooi extraatje en voor de andere vereniging de belangrijkste geldstroom. Ondertussen moet er hard worden gewerkt aan het binnenhalen en binnenhouden van sponsors. Als clubtrouwe sponsors wegvallen, heb je er niet zomaar een paar nieuwe sponsors voor terug.

Het gemiddelde sponsorbedrag is in de afgelopen tien jaar bij veel verenigingen gedaald. Sponsors die nog steeds willen bijdragen aan de sport, verbinden hun sponsorbudget steeds vaker aan MBO: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Sponsorcommissies zullen dus op een andere manier hun vereniging in de etalage moeten zetten en met frisse ideeën op zoek moeten naar nieuwe sponsors. Dat vraagt om creativiteit, beleid en actie!

    

Aandachtsgebieden sponsoring
Sponsoren willen bijdragen aan de samenleving en niet alleen aan een club. Vertaal als club die goede activiteiten met jeugd, ouderen, sporters met een beperking en meer doelgroepen in de vereniging tot herkenbare en interessante projecten. Dat stimuleert ook om het er niet bij te doen, maar tot speerpunt van verenigingsbeleid te maken. Zorg voor draagvlak binnen de club op die groeithema's. Zet je sponsoren vaak in het zonnetje en laat alle leden weten dat de club óók draaiende blijft dankzij de bijdragen van sponsoren. Denk ook aan sponsoring in de vorm van andere middelen dan alleen geld.

   

Hoe draagt NKS bij?
Daag ons uit en laat ons meedenken om een geweldig sponsorplan te maken. Daarnaast zal bij ieder project de club een beetje veranderen en zich meer openstellen voor de omgeving. Nieuwe Kansen Sport ondersteunt die verandering met haar programma's die meer leden activeren in de vereniging en de verbinding met partners, sponsoren en anderen in de omgeving versterken.  

   

Naar wie zijn we op zoek?
Stel je vragen over sponsoring. Nieuwe Kansen Sport zal je, met haar partners en aangesloten deskundigen, verder helpen.

 

Ben je deskundige of ervaringsdeskundige in sponsoring? Kom dan eens praten. We zullen elkaar zeker kunnen versterken in het doel meer geld en middelen naar de sportvereniging te brengen om de sport maximaal in te zetten op weg naar een mooiere samenleving.  

Communicatie

Communicatie

Goede communicatie is een succesfactor in iedere organisatie en plek waar mensen willen samenwerken. Misschien wel juist in sportverenigingen. Echter, in het bedrijfsleven en in privé accepteren we slechte communicatie niet. Daar staan we op onze strepen! Hoe anders is dat in de sportvereniging.

   

In de sportvereniging is communicatie misschien wel NOG belangrijker. Maar vreemd genoeg kunnen we ook doordraaien zonder goede communicatie, want meer dan 80% van de sportverenigingen zeggen dat zij verbeteringen in haar communicatie willen. Het is niet alleen heel belangrijk, het is ook nog heel ingewikkeld om te veranderen.

   

Voor elke vereniging zal het effect van slechte communicatie anders zijn. Misschien dat er één grote gemene deler bij zit en dat zou dan zijn dat de doelen die de vereniging zich stelt niet of moeizamer tot stand komen. Kom er maar eens achter dat de communicatie het probleem is!

   

Enkele aspecten van communicatie
Clubblad op papier of online, hoe bereiken we al onze leden, op welke manier dagen we onze leden uit om bij te dragen aan de club, hoeveel informatie zenden we naar onze leden, welke online platformen gaan we onderhouden voor onze leden, hoe kom je van zenden naar interactie?

   

Wil jij jouw kennis delen?

Deskundigen
Ben jij deskundig op het gebied van interne en externe communicatie? Zou je jouw kennis willen inzetten om sportverenigingen op een hoger plan te brengen op het gebied van communicatie? Het is een heel mooi oefenterrein want een sportvereniging is een unieke omgeving waar iedereen min of meer gewend is om vanuit zichzelf waar te nemen en in actie te zijn. Er is een grote sociale band en tegelijkertijd mag iedereen op zijn eigen manier zijn en bijdragen. Een uitdagender omgeving voor het inzetten van je kennis en ervaring op het gebied van communicatie is er niet!

 

Evaringsdeskundigen en geïnteresseerden
Heb je als commissielid een goed communicatieplan voor jouw club geschreven en wil je die delen? Ben je geïnteresseerd om meer over dit onderwerp te weten te komen? Meld je aan, we wisselen kennis en ervaring uit en als je interesse hebt, helpen we en kijken we mee hoe jouw club groeit naar een betere onderlinge communicatie.   

Maatschappelijke functie

Maatschappelijke functie

Sport is belangrijk, omdat het bijdraagt aan ontmoeting, binding, een gezonde leefstijl en positieve beeldvorming van een dorp of een stad. Goed functionerende sportverenigingen zijn daarbij belangrijk. Sportverenigingen bieden een nuttige vrijetijdsbesteding en een sociale structuur die de onderlinge betrokkenheid in de samenleving versterkt.

    

Doelstellingen bij het versterken van de maatschappelijke functie van sportverenigingen kunnen zijn:

 • Het optimaal benutten van accommodaties. Meer organisaties maken gebruik van de sportaccommodaties, zodat ook doordeweeks en overdag de accommodaties gebruikt worden.
 • Samen met partners uit de wijk activiteiten uitvoeren die bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals gezondheid, participatie, ontmoeting en opvoeding, gericht op de eigen leden en/of mensen uit de buurt of regio.
 • Gezond houden van de sportvereniging door met een breder (sport)aanbod meer activiteit en meer leden te binden aan de club.
 • Faciliteiten bieden aan de eigen leden en potentiële leden voor het creëren en verzorgen van sportaanbod voor vele doelgroepen. De sportvereniging biedt ruimte aan deze gepassioneerde mensen om met de beschikbare sportfaciliteiten op hun eigen manier sportaanbod te verzorgen aan mensen die daar baat bij hebben, 

   

Hoe draagt NKS bij?
NKS heeft veel ervaring in het begeleiden van dit soort trajecten. Met Nieuwe Kansen Sport biedt zij een unieke manier voor ieder persoon in een gemeente, ongeacht of die persoon wel of geen lid is van een sportvereniging, om nieuw of beter sportaanbod op sportverenigingen mogelijk te maken. Krachten bundelen, lokaal de mensen met energie en passie voor jouw onderwerp bij elkaar zetten, programma maken, fondsen werven indien dat nodig is, in actie komen, bijsturen en focus houden op wat wel kan en lukt. Nodig ons uit voor een oriënterend gesprek!

   

Naar wie zijn we op zoek?
Mensen met succesverhalen die betrokken zijn (geweest) bij een project waarin invulling is gegeven aan de groeiende maatschappelijke functie van de sportvereniging.

    

Deskundigen en ervaringsdeskundigen op het gebied van sport en/of een aspect van het invullen van de maatschappelijke functie van de sportvereniging, die graag in actie willen komen.

    

Leden van een sportvereniging die op zoek zijn naar veel meer draagvlak in de vereniging en die met een projectmatige aanpak hun club willen ondersteunen naar het oppakken en invullen van die maatschappelijke functie op één of meer thema's.      

Homoacceptatie

Homoacceptatie

Het is toch gek dat we homoseksualiteit in onze familie- en vriendenkring gewoon vinden, en dat we er in sportkantines en kleedkamers moeite mee hebben. Uitsluiting van homo's is niet meer van deze tijd. De sportieve prestaties en de band met elkaar, daar gaat het om. Vooral in de mannelijke teamsporten komt nog steeds homo-negativiteit voor bij spelers en supporters tot en met ouders van kinderen.

     

John Blankenstein Foundation
Nieuwe Kansen Sport werkt samen met de John Blankenstein Foundation aan volledige homoacceptatie in de sport. De John Blankenstein Foundation (JBF) zet de missie van de overleden topscheidsrechter en voorvechter van homo-emancipatie John Blankenstein voort. De JBF werkt aan de sociale acceptatie van homoseksualiteit in met name mannelijke teamsporten.

De JBF vindt:

 • dat iedereen met plezier moet kunnen deelnemen aan sport, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is;
 • dat het in elke vereniging om winnen, gelijkwaardigheid, plezier en respect gaat;
 • dat er in elke club een veilig klimaat moet zijn en dat homo-, biseksuelen en lesbiennes zich er thuis voelen. Als speler, toeschouwer, medewerker of als vrijwillger.

Daarom werkt de JBF aan de acceptatie van homoseksualiteit.

  

Wil jij op jouw sportvereniging een bijeenkomst organiseren om dit belangrijke onderwerp bespreekbaar te maken? Of wil je in jouw regio met meer sportverenigingen een bijeenkomst of programma starten waarmee homoacceptatie weer een stap verder gebracht wordt? Neem contact met ons op!

Medische zaken

Medische zaken

   

INTRODUCTIE THEMA'S

Introductie thema's

     

Op deze pagina zie je enkele van de thema's waar veel aan wordt gedaan in sportverenigingen. Die thema's zijn hier niet uitgewerkt want 'nog meer kennis' hebben we eigenlijk niet nodig. We hebben met elkaar allang genoeg kennis in huis om ieder probleem en kans aan te pakken. Hulp en inspiratie tijdens de uitvoering van een activiteit is veel waardevoller.

 

Jij in actie op een thema
Op Nieuwe Kansen Sport kun je in jouw eigen clubstadion een van deze thema's kiezen en ermee in actie komen op jouw club. Bijvoorbeeld vrijwilligers werven. Op een club met een paar honderd leden kun je gerust een uitnodiging voor een bijeenkomst doen aan alle leden, oud-leden en ouders van jeugdleden die werkervaring hebben in bijvoorbeeld de horeca. Op zo'n meeting kun je met elkaar spreken over gastheerschap van de club.

  

Je volgers helpen je
Jouw idee, je vragen, uitdagingen en ervaringen in dit plan en de uitvoering, wordt op Nieuwe Kansen Sport gevolgd door de andere leden van de club. Ze komen met suggesties, kritische vragen en een paar sluiten zich aan bij jouw plan. Zo groeien nieuwe ideeën uit tot waardevolle activiteiten in de club. Gewoon, omdat er met Nieuwe Kansen Sport een plek is waar alle leden van een club kunnen zien wat er allemaal speelt. Een belangrijke reden voor leden om niet in actie te komen is niet weten wat er allemaal gedaan wordt. Met Nieuwe Kansen Sport wordt jouw club trnaparant.

  

Deskundigen en blended learning
Wil je nog meer ondersteuning? Dan kun je de deskundigen in de community raadplegen en zelfs een leertraject volgen. Dankzij Blended Learning betekent dat begeleiding on the job! Verfrissend en effectief.

       

Doe mee in de community van Nieuwe Kansen Sport!

Voor bestuurders, deskundigen, leden van een sportvereniging, ouders van jeugdleden, medewerkers bij een sportbond, een lokale of provinciale sportondersteuner, en ieder ander die de sport een mooiere plek wil maken om in deel te nemen. 

Fondsenwerving en subsidies

Fondsenwerving en subsidies

In Nederland is een groot aantal subsidieregelingen en fondsen actief met als doel het ondersteunen van sport en samenleving. Om aanspraak te maken op subsidie of een aanvraag bij een fonds gehonoreerd te zien worden, staat niet de sporttraining of sportaccommodatie centraal, het gaat om het effect van de sportbeoefening in de samenleving.

 

Maatschappelijke bijdrage
Subsidieverstrekkers en fondsen zien sport als middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Enkele voorbeelden: verduurzaming, beweegstimulering in een achterstandswijk, bestrijding obesitas, opleiding van sporttrainers om kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag te begeleiden, etc.

 

Strategische keuzes
Om in aanmerking te komen voor deze extra financiële middelen, is er meer nodig dan dat u als sportorganisatie even ergens een aanvraag indient. Daarvoor heeft u al strategische keuzes gemaakt om u als sportorganisatie ook te richten op de wijk om u heen of een doelgroep in uw gemeente. De activiteiten die u gaat organiseren zullen vaak ook voor niet-leden open staan.

 

Het beste idee
Er zijn fondsen en regelingen op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Wie door de bomen het bos niet meer ziet kan zich laten bijstaan door een extern adviseur. Bij het schrijven van een aanvraag is er trouwens meer nodig dan het beste idee van Nederland. Een beoordelaar bij een fonds of subsidieverstrekker kijkt naar allerlei aspecten van een aanvraag. Denk aan: haalbaarheid, opleiding van vrijwilligers, betrokkenheid van lokale instanties en borging van de ingezette verandering.

 

Ga ervoor
Heb jij als sportaanbieder de mogelijkheid om met jouw sport een extra bijdrage aan de samenleving te doen? Is jouw club er klaar voor om de schouders onder de realisatie van een goed idee te zetten? Geef je project dan die extra financiële middelen die er in Nederland nog steeds in ruime mate beschikbaar zijn. Kortom: ga ervoor!  

  

Veel succes!

NKS Academie

NKS Academie

Het thema Train-de-trainer gaat over het opleiden en bijscholen van trainers in de sport. Trainers van alle niveaus begeleiden sporters en sportteams bij recreatief of prestatief sporten.

   

Bij de jeugd en recreatieve volwassen sporters gebeurt het dat trainers soms helemaal niet en regelmatig beperkt zijn opgeleid. Het is een geluk dat veel welwillende ouders een jaar het team waarin hun kind bijvoorbeeld voetbalt willen begeleiden. Maar liefde, toewijding en je eigen sportervaring maken je nog geen trainer. Kennis van didactiek, fysiologie en techniek zijn belangrijk om sporters op een veilige manier te laten sporten en hen op de juiste manier een sport aan te leren.

    

Als sport op een leuke en verfrissende manier wordt begeleid, dan is de kans groot dat veel deelnemers blijven sporten. Sport gaat steeds minder over de natuurlijke selectie wie in het eerste team terechtkomt, en steeds meer over iedereen uitdagen op zijn eigen niveau. Dat vraagt veel inzicht in bijvoorbeeld de ontwikkelingsfasen van een kind en de kwaliteit van de trainer om in te kunnen spelen op wensen, capaciteiten en beleving van iedere sporter.   

   

Curriculum Vitae
De NKS biedt met haar programma Train-de-trainer een keur aan trainingen. Op dit moment nog vooral gericht op bijscholingen in de atletiek. Doelstelling voor 2016 is het uitrollen van de trainingen over geheel Nederland en in vele sporten. Op deze niveaus gaan we trainingen aanbieden:

 • Het huidige programma draait al naar volle tevredenheid van zo'n 100 atletiekverenigingen. Het betreft bijscholingen in de atletiek van loopscholing tot kogelstoten en alle disciplines daar tussenin.
 • Lopen is de basis van bewegen in de meeste sporten. Er komen looptrainingen voor niet-atletiek trainers die per gemeente opgezet gaan worden.
 • Buiten de techniek zijn er zoveel basisvaardigheden voor trainers, dat we hiermee een sportoverstijgend train-de-trainer-circuit gaan opzetten. Denk aan trainingsschema maken, didactiek, fysiologie, aangepast sporten, motivatie, mentale begeleiding, etc. 

    

Naar wie zijn we op zoek?
Coöperatie NKS is op zoek naar docenten die ruime ervaring hebben in het opleiden van trainers in de sport. Heb jij interesse om docent in één of meer van de train-de-trainer-programma's van NKS te worden, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan op de pagina 'contact' (te bereiken via het snelmenu.   

Atletiek

Atletiek

We hebben een groot aantal trainers uit de atletiekwereld als deskundige in de community verzameld. Bekijk hun specialisme en stel je vragen in Vraag Antwoord of 1-op-1 in de communicatieveld van de trainer/docent.

  

NKS Academie
De trainers zijn allemaal docent in het programma train-de-trainer dat in het najaar van 2016 is toegevoegd aan NKS Academie. NKS Academie is een Blended Learning omgeving met als belangrijke kenmerken:

 • digitaal opgeven
 • direct 1-op-1 contact tussen docent en deelnemer
 • docent stelt informatie samen, voorafgaand aan de training
 • training bevat theorie en praktijk
 • deelnemers formuleren hun eigen praktijkopdracht
 • docent volgt de deelnemer en geeft feedback
 • digitaal evaluatieformulier
 • deelnemersgroep kan elkaar blijven volgen in een online stadion

 

Veel plezier met techniek, tactiek en trainingsleer in de atletiek.

  

Groet,
NKS Academie

EHBSO

EHBSO

EHBSO staat voor Eerste Hulp Bij SportOngevallen, een zeer belangrijk onderwerp voor sportverenigingen,

   

In alles wat we leren, schrijven, spreken en doen op het gebied van veiligheid hoort kennis van EHBSO tot de meest basale kennis die trainers moeten bezitten om veilig training te geven aan hun sporters. Wat moet je doen in het geval een sporter een sportgerelateert ongeval overkomt? Dit kan van alles betreffen, van bloedneus tot verzwikte enkel en van hersenschudding tot hartstilstand. Een sportongeval vraagt om een snelle en duidelijke reactie van de sportleider die in staat moet zijn om een geruststellende pleister te plakken maar ook een AED te bedienen danwel een ambulance te bellen.   

   

Training in EHBSO
Via NKS kunnen sportverenigingen voor hun trainers bijscholingen laten verzorgen op het gebied van EHBSO. De docenten kijken naar de hoogst scorende blessures per tak van sport en baseren daar de inhoud van hun bijscholing op. Zowel mensen met een EHBO-diploma als beginnende sporttrainers hebben baat bij de bijscholing die een tot twee avonden omvat.

   

Onze EHBSO-trainingen geven bij diverse bonden recht op licentiepunten. Deelnemers waarderen vooral de uiterst praktische aanpak met ongelukjes die ze veel tegenkomen. Wat doe ik met een bloedneus of een verzwikte enkel en is het groeipijn of iets anders? zijn de  thema's waar sporttrainers rechtop van in hun stoel gaan zitten. Kennis van de meest voorkomende ongelukken op de sportvereniging als extra bagage in je rugzak is een must. Zowel een bestuur van een sportvereniging als de ouder van een sportend kind hebben het recht te kunnen vertrouwen op goede eerste hulp bij sportongevallen die zich op de sportvereniging kunnen voordoen.

   

Activiteiten NKS in het kader van gezondheid en veiligheid
We ondersteunen besturen van sportverenigingen bij het opstellen van een opleidingsplan voor sporttrainers. De mix van theorie en praktijk, zowel gericht op ingrijpen, preventie als beter maken van sporters, kan onder andere bevatten: 

theorie: trainingen op het gebied van sportgeneeskunde (hoe werkt het menselijk lichaam, hoe train je opbouwend en voorkom je overbelasting)

praktijk: trainingen op het gebied van EHBSO (hoe grijp je in bij een calamiteit)

doelgroepgericht: trainingsreeks over 'de oudere sporter' (met onderwerpen als belastbaarheid, mentale aspecten, chronische ziekten, het belang van krachttraining, etc.)

aanpak: trainingsavonden in een zaaltje, gevolgd door maandelijkse online kennistoetsen om de aandacht voor EHBSO levend te houden, afgewisseld met een toets, tot mistery sporters die een blessure voorwenden)     

    

Meer weten wat NKS voor jouw sportorganisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via het contactformulier.